NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ephesians 1

1:1 paulov <3972> apostolov <652> cristou <5547> ihsou <2424> dia <1223> yelhmatov <2307> yeou <2316> toiv <3588> agioiv <40> toiv <3588> ousin <1510> (5752) [en <1722> efesw] <2181> kai <2532> pistoiv <4103> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

1:2 cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> hmwn <2257> kai <2532> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547>

1:3 euloghtov <2128> o <3588> yeov <2316> kai <2532> pathr <3962> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> o <3588> euloghsav <2127> (5660) hmav <2248> en <1722> pash <3956> eulogia <2129> pneumatikh <4152> en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032> en <1722> cristw <5547>

1:4 kaywv <2531> exelexato <1586> (5668) hmav <2248> en <1722> autw <846> pro <4253> katabolhv <2602> kosmou <2889> einai <1510> (5750) hmav <2248> agiouv <40> kai <2532> amwmouv <299> katenwpion <2714> autou <846> en <1722> agaph <26>

1:5 proorisav <4309> (5660) hmav <2248> eiv <1519> uioyesian <5206> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> auton <846> kata <2596> thn <3588> eudokian <2107> tou <3588> yelhmatov <2307> autou <846>

1:6 eiv <1519> epainon <1868> doxhv <1391> thv <3588> caritov <5485> autou <846> hv <3739> ecaritwsen <5487> (5656) hmav <2248> en <1722> tw <3588> hgaphmenw <25> (5772)

1:7 en <1722> w <3739> ecomen <2192> (5719) thn <3588> apolutrwsin <629> dia <1223> tou <3588> aimatov <129> autou <846> thn <3588> afesin <859> twn <3588> paraptwmatwn <3900> kata <2596> to <3588> ploutov <4149> thv <3588> caritov <5485> autou <846>

1:8 hv <3739> eperisseusen <4052> (5656) eiv <1519> hmav <2248> en <1722> pash <3956> sofia <4678> kai <2532> fronhsei <5428>

1:9 gnwrisav <1107> (5660) hmin <2254> to <3588> musthrion <3466> tou <3588> yelhmatov <2307> autou <846> kata <2596> thn <3588> eudokian <2107> autou <846> hn <3739> proeyeto <4388> (5639) en <1722> autw <846>

1:10 eiv <1519> oikonomian <3622> tou <3588> plhrwmatov <4138> twn <3588> kairwn <2540> anakefalaiwsasyai <346> (5664) ta <3588> panta <3956> en <1722> tw <3588> cristw <5547> ta <3588> epi <1909> toiv <3588> ouranoiv <3772> kai <2532> ta <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

1:11 en <1722> autw <846> (1-11) en <1722> w <3739> kai <2532> eklhrwyhmen <2820> (5681) proorisyentev <4309> (5685) kata <2596> proyesin <4286> tou <3588> ta <3588> panta <3956> energountov <1754> (5723) kata <2596> thn <3588> boulhn <1012> tou <3588> yelhmatov <2307> autou <846>

1:12 eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) hmav <2248> eiv <1519> epainon <1868> doxhv <1391> autou <846> touv <3588> prohlpikotav <4276> (5761) en <1722> tw <3588> cristw <5547>

1:13 en <1722> w <3739> kai <2532> umeiv <5210> akousantev <191> (5660) ton <3588> logon <3056> thv <3588> alhyeiav <225> to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> swthriav <4991> umwn <5216> en <1722> w <3739> kai <2532> pisteusantev <4100> (5660) esfragisyhte <4972> (5681) tw <3588> pneumati <4151> thv <3588> epaggeliav <1860> tw <3588> agiw <40>

1:14 o <3739> estin <1510> (5748) arrabwn <728> thv <3588> klhronomiav <2817> hmwn <2257> eiv <1519> apolutrwsin <629> thv <3588> peripoihsewv <4047> eiv <1519> epainon <1868> thv <3588> doxhv <1391> autou <846>

1:15 dia <1223> touto <5124> kagw <2504> akousav <191> (5660) thn <3588> kay <2596> umav <5209> pistin <4102> en <1722> tw <3588> kuriw <2962> ihsou <2424> kai <2532> thn <3588> eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> agiouv <40>

1:16 ou <3756> pauomai <3973> (5731) eucaristwn <2168> (5723) uper <5228> umwn <5216> mneian <3417> poioumenov <4160> (5734) epi <1909> twn <3588> proseucwn <4335> mou <3450>

1:17 ina <2443> o <3588> yeov <2316> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> o <3588> pathr <3962> thv <3588> doxhv <1391> dwh <1325> (5632) <1325> (5630) umin <5213> pneuma <4151> sofiav <4678> kai <2532> apokaluqewv <602> en <1722> epignwsei <1922> autou <846>

1:18 pefwtismenouv <5461> (5772) touv <3588> ofyalmouv <3788> thv <3588> kardiav <2588> [umwn] <5216> eiv <1519> to <3588> eidenai <1492> (5760) umav <5209> tiv <5101> estin <1510> (5748) h <3588> elpiv <1680> thv <3588> klhsewv <2821> autou <846> tiv <5101> o <3588> ploutov <4149> thv <3588> doxhv <1391> thv <3588> klhronomiav <2817> autou <846> en <1722> toiv <3588> agioiv <40>

1:19 kai <2532> ti <5101> to <3588> uperballon <5235> (5723) megeyov <3174> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846> eiv <1519> hmav <2248> touv <3588> pisteuontav <4100> (5723) kata <2596> thn <3588> energeian <1753> tou <3588> kratouv <2904> thv <3588> iscuov <2479> autou <846>

1:20 hn <3739> enhrghken <1754> (5758) en <1722> tw <3588> cristw <5547> egeirav <1453> (5660) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498> kai <2532> kayisav <2523> (5660) en <1722> dexia <1188> autou <846> en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032>

1:21 uperanw <5231> pashv <3956> archv <746> kai <2532> exousiav <1849> kai <2532> dunamewv <1411> kai <2532> kuriothtov <2963> kai <2532> pantov <3956> onomatov <3686> onomazomenou <3687> (5746) ou <3756> monon <3440> en <1722> tw <3588> aiwni <165> toutw <5129> alla <235> kai <2532> en <1722> tw <3588> mellonti <3195> (5723)

1:22 kai <2532> panta <3956> upetaxen <5293> (5656) upo <5259> touv <3588> podav <4228> autou <846> kai <2532> auton <846> edwken <1325> (5656) kefalhn <2776> uper <5228> panta <3956> th <3588> ekklhsia <1577>

1:23 htiv <3748> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> autou <846> to <3588> plhrwma <4138> tou <3588> ta <3588> panta <3956> en <1722> pasin <3956> plhroumenou <4137> (5734)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org