NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 2:6-8

2:6 ov <3739> en <1722> morfh <3444> yeou <2316> uparcwn <5225> (5723) ouc <3756> arpagmon <725> hghsato <2233> (5662) to <3588> einai <1510> (5750) isa <2470> yew <2316>

2:7 alla <235> eauton <1438> ekenwsen <2758> (5656) morfhn <3444> doulou <1401> labwn <2983> (5631) en <1722> omoiwmati <3667> anyrwpwn <444> genomenov <1096> (5637) kai <2532> schmati <4976> eureyeiv <2147> (5685) wv <5613> anyrwpov <444>

2:8 etapeinwsen <5013> (5656) eauton <1438> genomenov <1096> (5637) uphkoov <5255> mecri <3360> yanatou <2288> yanatou <2288> de <1161> staurou <4716>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org