NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 13:24-27

13:24 alla <235> en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250> meta <3326> thn <3588> yliqin <2347> ekeinhn <1565> o <3588> hliov <2246> skotisyhsetai <4654> (5701) kai <2532> h <3588> selhnh <4582> ou <3756> dwsei <1325> (5692) to <3588> feggov <5338> authv <846>

13:25 kai <2532> oi <3588> asterev <792> esontai <1510> (5704) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> piptontev <4098> (5723) kai <2532> ai <3588> dunameiv <1411> ai <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> saleuyhsontai <4531> (5701)

13:26 kai <2532> tote <5119> oqontai <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercomenon <2064> (5740) en <1722> nefelaiv <3507> meta <3326> dunamewv <1411> pollhv <4183> kai <2532> doxhv <1391>

13:27 kai <2532> tote <5119> apostelei <649> (5692) touv <3588> aggelouv <32> kai <2532> episunaxei <1996> (5692) touv <3588> eklektouv <1588> [autou] <846> ek <1537> twn <3588> tessarwn <5064> anemwn <417> ap <575> akrou <206> ghv <1093> ewv <2193> akrou <206> ouranou <3772>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org