NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Titus 1:6-7

1:6 ei <1487> tiv <5100> estin <1510> (5748) anegklhtov <410> miav <1520> gunaikov <1135> anhr <435> tekna <5043> ecwn <2192> (5723) pista <4103> mh <3361> en <1722> kathgoria <2724> aswtiav <810> h <2228> anupotakta <506>

1:7 dei <1163> (5904) gar <1063> ton <3588> episkopon <1985> anegklhton <410> einai <1510> (5750) wv <5613> yeou <2316> oikonomon <3623> mh <3361> auyadh <829> mh <3361> orgilon <3711> mh <3361> paroinon <3943> mh <3361> plhkthn <4131> mh <3361> aiscrokerdh <146>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org