NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 9:32-33

9:32 dia <1223> ti <5101> oti <3754> ouk <3756> ek <1537> pistewv <4102> all <235> wv <5613> ex <1537> ergwn <2041> prosekoqan <4350> (5656) tw <3588> liyw <3037> tou <3588> proskommatov <4348>

9:33 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) idou <2400> (5628) tiyhmi <5087> (5719) en <1722> siwn <4622> liyon <3037> proskommatov <4348> kai <2532> petran <4073> skandalou <4625> kai <2532> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) ep <1909> autw <846> ou <3756> kataiscunyhsetai <2617> (5701)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org