NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 9:19-20

9:19 ereiv <2046> (5692) moi <3427> oun <3767> ti <5101> eti <2089> memfetai <3201> (5736) tw <3588> gar <1063> boulhmati <1013> autou <846> tiv <5101> anyesthken <436> (5758)

9:20 w <5599> anyrwpe <444> menounge <3304> su <4771> tiv <5101> ei <1510> (5748) o <3588> antapokrinomenov <470> (5740) tw <3588> yew <2316> mh <3361> erei <2046> (5692) to <3588> plasma <4110> tw <3588> plasanti <4111> (5660) ti <5101> me <3165> epoihsav <4160> (5656) outwv <3779>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org