NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 3:7-8

3:7 kai <2532> tw <3588> aggelw <32> thv <3588> en <1722> filadelfeia <5359> ekklhsiav <1577> graqon <1125> (5657) tade <3592> legei <3004> (5719) o <3588> agiov <40> o <3588> alhyinov <228> o <3588> ecwn <2192> (5723) thn <3588> klein <2807> dauid <1138> o <3588> anoigwn <455> (5723) kai <2532> oudeiv <3762> kleisei <2808> (5692) kai <2532> kleiwn <2808> (5723) kai <2532> oudeiv <3762> anoigei <455> (5719)

3:8 oida <1492> (5758) sou <4675> ta <3588> erga <2041> idou <2400> (5628) dedwka <1325> (5758) enwpion <1799> sou <4675> yuran <2374> hnewgmenhn <455> (5772) hn <3739> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) kleisai <2808> (5658) authn <846> oti <3754> mikran <3398> eceiv <2192> (5719) dunamin <1411> kai <2532> ethrhsav <5083> (5656) mou <3450> ton <3588> logon <3056> kai <2532> ouk <3756> hrnhsw <720> (5662) to <3588> onoma <3686> mou <3450>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org