NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 17:5-6

17:5 kai <2532> epi <1909> to <3588> metwpon <3359> authv <846> onoma <3686> gegrammenon <1125> (5772) musthrion <3466> babulwn <897> h <3588> megalh <3173> h <3588> mhthr <3384> twn <3588> pornwn <4204> kai <2532> twn <3588> bdelugmatwn <946> thv <3588> ghv <1093>

17:6 kai <2532> eidon <1492> (5627) thn <3588> gunaika <1135> meyuousan <3184> (5723) ek <1537> tou <3588> aimatov <129> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> ek <1537> tou <3588> aimatov <129> twn <3588> marturwn <3144> ihsou <2424> kai <2532> eyaumasa <2296> (5656) idwn <1492> (5631) authn <846> yauma <2295> mega <3173>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org