NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 14:1

14:1 kai <2532> eidon <1492> (5627) kai <2532> idou <2400> (5628) to <3588> arnion <721> estov <2476> (5756) epi <1909> to <3588> orov <3735> siwn <4622> kai <2532> met <3326> autou <846> ekaton <1540> tesserakonta <5062> tessarev <5064> ciliadev <5505> ecousai <2192> (5723) to <3588> onoma <3686> autou <846> kai <2532> to <3588> onoma <3686> tou <3588> patrov <3962> autou <846> gegrammenon <1125> (5772) epi <1909> twn <3588> metwpwn <3359> autwn <846>

Revelation 14:20

14:20 kai <2532> epathyh <3961> (5681) h <3588> lhnov <3025> exwyen <1855> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> exhlyen <1831> (5627) aima <129> ek <1537> thv <3588> lhnou <3025> acri <891> twn <3588> calinwn <5469> twn <3588> ippwn <2462> apo <575> stadiwn <4712> ciliwn <5507> exakosiwn <1812>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org