NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 5:47

5:47 kai <2532> ean <1437> aspashsye <782> (5667) touv <3588> adelfouv <80> umwn <5216> monon <3440> ti <5101> perisson <4053> poieite <4160> (5719) ouci <3780> kai <2532> oi <3588> eynikoi <1482> to <3588> auto <846> poiousin <4160> (5719)

Matthew 6:7

6:7 proseucomenoi <4336> (5740) de <1161> mh <3361> battaloghshte <945> (5661) wsper <5618> oi <3588> eynikoi <1482> dokousin <1380> (5719) gar <1063> oti <3754> en <1722> th <3588> polulogia <4180> autwn <846> eisakousyhsontai <1522> (5701)

Matthew 18:17

18:17 ean <1437> de <1161> parakoush <3878> (5661) autwn <846> eipon <3004> (5628) th <3588> ekklhsia <1577> ean <1437> de <1161> kai <2532> thv <3588> ekklhsiav <1577> parakoush <3878> (5661) estw <1510> (5749) soi <4671> wsper <5618> o <3588> eynikov <1482> kai <2532> o <3588> telwnhv <5057>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.07 seconds
powered by bible.org