NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:63-64

26:63 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> esiwpa <4623> (5707) kai <2532> o <3588> arciereuv <749> eipen <2036> (5627) autw <846> exorkizw <1844> (5719) se <4571> kata <2596> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> zwntov <2198> (5723) ina <2443> hmin <2254> eiphv <2036> (5632) ei <1487> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316>

26:64 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> su <4771> eipav <2036> (5627) plhn <4133> legw <3004> (5719) umin <5213> ap <575> arti <737> oqesye <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> kayhmenon <2521> (5740) ek <1537> dexiwn <1188> thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> ercomenon <2064> (5740) epi <1909> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org