NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:46-47

26:46 egeiresye <1453> (5728) agwmen <71> (5725) idou <2400> (5628) hggiken <1448> (5758) o <3588> paradidouv <3860> (5723) me <3165>

26:47 kai <2532> eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) idou <2400> (5628) ioudav <2455> eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> hlyen <2064> (5627) kai <2532> met <3326> autou <846> oclov <3793> poluv <4183> meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586> apo <575> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> presbuterwn <4245> tou <3588> laou <2992>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org