NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:37-39

26:37 kai <2532> paralabwn <3880> (5631) ton <3588> petron <4074> kai <2532> touv <3588> duo <1417> uiouv <5207> zebedaiou <2199> hrxato <756> (5662) lupeisyai <3076> (5745) kai <2532> adhmonein <85> (5721)

26:38 tote <5119> legei <3004> (5719) autoiv <846> perilupov <4036> estin <1510> (5748) h <3588> quch <5590> mou <3450> ewv <2193> yanatou <2288> meinate <3306> (5657) wde <5602> kai <2532> grhgoreite <1127> (5720) met <3326> emou <1700>

26:39 kai <2532> proelywn <4281> (5631) mikron <3397> epesen <4098> (5627) epi <1909> proswpon <4383> autou <846> proseucomenov <4336> (5740) kai <2532> legwn <3004> (5723) pater <3962> mou <3450> ei <1487> dunaton <1415> estin <1510> (5748) parelyatw <3928> (5628) ap <575> emou <1700> to <3588> pothrion <4221> touto <5124> plhn <4133> ouc <3756> wv <5613> egw <1473> yelw <2309> (5719) all <235> wv <5613> su <4771>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org