NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 25:41

25:41 tote <5119> erei <2046> (5692) kai <2532> toiv <3588> ex <1537> euwnumwn <2176> poreuesye <4198> (5737) ap <575> emou <1700> kathramenoi <2672> (5772) eiv <1519> to <3588> pur <4442> to <3588> aiwnion <166> to <3588> htoimasmenon <2090> (5772) tw <3588> diabolw <1228> kai <2532> toiv <3588> aggeloiv <32> autou <846>

Matthew 25:46

25:46 kai <2532> apeleusontai <565> (5695) outoi <3778> eiv <1519> kolasin <2851> aiwnion <166> oi <3588> de <1161> dikaioi <1342> eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org