NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 13:19

13:19 pantov <3956> akouontov <191> (5723) ton <3588> logon <3056> thv <3588> basileiav <932> kai <2532> mh <3361> sunientov <4920> (5723) ercetai <2064> (5736) o <3588> ponhrov <4190> kai <2532> arpazei <726> (5719) to <3588> esparmenon <4687> (5772) en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> para <3844> thn <3588> odon <3598> spareiv <4687> (5651)

Matthew 13:38

13:38 o <3588> de <1161> agrov <68> estin <1510> (5748) o <3588> kosmov <2889> to <3588> de <1161> kalon <2570> sperma <4690> outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> uioi <5207> thv <3588> basileiav <932> ta <3588> de <1161> zizania <2215> eisin <1510> (5748) oi <3588> uioi <5207> tou <3588> ponhrou <4190>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org