NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 15:7

15:7 legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> outwv <3779> cara <5479> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> estai <1510> (5704) epi <1909> eni <1520> amartwlw <268> metanoounti <3340> (5723) h <2228> epi <1909> enenhkonta <1768> ennea <1767> dikaioiv <1342> oitinev <3748> ou <3756> creian <5532> ecousin <2192> (5719) metanoiav <3341>

Luke 15:10

15:10 outwv <3779> legw <3004> (5719) umin <5213> ginetai <1096> (5736) cara <5479> enwpion <1799> twn <3588> aggelwn <32> tou <3588> yeou <2316> epi <1909> eni <1520> amartwlw <268> metanoounti <3340> (5723)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org