NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 2:11

2:11 oti <3754> etecyh <5088> (5681) umin <5213> shmeron <4594> swthr <4990> ov <3739> estin <1510> (5748) cristov <5547> kuriov <2962> en <1722> polei <4172> dauid <1138>

Luke 2:15

2:15 kai <2532> egeneto <1096> (5633) wv <5613> aphlyon <565> (5627) ap <575> autwn <846> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> oi <3588> aggeloi <32> oi <3588> poimenev <4166> elaloun <2980> (5707) prov <4314> allhlouv <240> dielywmen <1330> (5632) dh <1211> ewv <2193> bhyleem <965> kai <2532> idwmen <1492> (5632) to <3588> rhma <4487> touto <5124> to <3588> gegonov <1096> (5756) o <3739> o <3588> kuriov <2962> egnwrisen <1107> (5656) hmin <2254>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org