NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:54-55

1:54 antelabeto <482> (5633) israhl <2474> paidov <3816> autou <846> mnhsyhnai <3415> (5683) eleouv <1656>

1:55 kaywv <2531> elalhsen <2980> (5656) prov <4314> touv <3588> paterav <3962> hmwn <2257> tw <3588> abraam <11> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> autou <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

Luke 1:72-74

1:72 poihsai <4160> (5658) eleov <1656> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> kai <2532> mnhsyhnai <3415> (5683) diayhkhv <1242> agiav <40> autou <846>

1:73 orkon <3727> on <3739> wmosen <3660> (5656) prov <4314> abraam <11> ton <3588> patera <3962> hmwn <2257> tou <3588> dounai <1325> (5629) hmin <2254>

1:74 afobwv <870> ek <1537> ceirov <5495> ecyrwn <2190> rusyentav <4506> (5685) latreuein <3000> (5721) autw <846>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org