NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:50-51

11:50 ina <2443> ekzhthyh <1567> (5686) to <3588> aima <129> pantwn <3956> twn <3588> profhtwn <4396> to <3588> ekkecumenon <1632> (5772) apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889> apo <575> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778>

11:51 apo <575> aimatov <129> abel <6> ewv <2193> aimatov <129> zacariou <2197> tou <3588> apolomenou <622> (5642) metaxu <3342> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> tou <3588> oikou <3624> nai <3483> legw <3004> (5719) umin <5213> ekzhthyhsetai <1567> (5701) apo <575> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org