NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Jude 1:20-21

1:20 umeiv <5210> de <1161> agaphtoi <27> epoikodomountev <2026> (5723) eautouv <1438> th <3588> agiwtath <40> umwn <5216> pistei <4102> en <1722> pneumati <4151> agiw <40> proseucomenoi <4336> (5740)

1:21 eautouv <1438> en <1722> agaph <26> yeou <2316> thrhsate <5083> (5657) prosdecomenoi <4327> (5740) to <3588> eleov <1656> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org