NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 3:32-34

3:32 o <3739> ewraken <3708> (5758) kai <2532> hkousen <191> (5656) touto <5124> marturei <3140> (5719) kai <2532> thn <3588> marturian <3141> autou <846> oudeiv <3762> lambanei <2983> (5719)

3:33 o <3588> labwn <2983> (5631) autou <846> thn <3588> marturian <3141> esfragisen <4972> (5656) oti <3754> o <3588> yeov <2316> alhyhv <227> estin <1510> (5748)

3:34 on <3739> gar <1063> apesteilen <649> (5656) o <3588> yeov <2316> ta <3588> rhmata <4487> tou <3588> yeou <2316> lalei <2980> (5719) ou <3756> gar <1063> ek <1537> metrou <3358> didwsin <1325> (5719) to <3588> pneuma <4151>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org