NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 21:22-23

21:22 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> ean <1437> auton <846> yelw <2309> (5725) menein <3306> (5721) ewv <2193> ercomai <2064> (5736) ti <5101> prov <4314> se <4571> su <4771> moi <3427> akolouyei <190> (5720)

21:23 exhlyen <1831> (5627) oun <3767> outov <3778> o <3588> logov <3056> eiv <1519> touv <3588> adelfouv <80> oti <3754> o <3588> mayhthv <3101> ekeinov <1565> ouk <3756> apoynhskei <599> (5719) ouk <3756> eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> ouk <3756> apoynhskei <599> (5719) all <235> ean <1437> auton <846> yelw <2309> (5725) menein <3306> (5721) ewv <2193> ercomai <2064> (5736) ti <5101> prov <4314> se <4571>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org