NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 18:38-40

18:38 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> pilatov <4091> ti <5101> estin <1510> (5748) alhyeia <225> kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) palin <3825> exhlyen <1831> (5627) prov <4314> touv <3588> ioudaiouv <2453> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> egw <1473> oudemian <3762> euriskw <2147> (5719) en <1722> autw <846> aitian <156>

18:39 estin <1510> (5748) de <1161> sunhyeia <4914> umin <5213> ina <2443> ena <1520> apolusw <630> (5661) umin <5213> [en] <1722> tw <3588> pasca <3957> boulesye <1014> (5736) oun <3767> apolusw <630> (5661) umin <5213> ton <3588> basilea <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

18:40 ekraugasan <2905> (5656) oun <3767> palin <3825> legontev <3004> (5723) mh <3361> touton <5126> alla <235> ton <3588> barabban <912> hn <1510> (5713) de <1161> o <3588> barabbav <912> lhsthv <3027>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org