NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 12:10-11

12:10 oi <3588> men <3303> gar <1063> prov <4314> oligav <3641> hmerav <2250> kata <2596> to <3588> dokoun <1380> (5723) autoiv <846> epaideuon <3811> (5707) o <3588> de <1161> epi <1909> to <3588> sumferon <4851> (5723) eiv <1519> to <3588> metalabein <3335> (5629) thv <3588> agiothtov <41> autou <846>

12:11 pasa <3956> men <3303> paideia <3809> prov <4314> men <3303> to <3588> paron <3918> (5752) ou <3756> dokei <1380> (5719) carav <5479> einai <1510> (5750) alla <235> luphv <3077> usteron <5305> de <1161> karpon <2590> eirhnikon <1516> toiv <3588> di <1223> authv <846> gegumnasmenoiv <1128> (5772) apodidwsin <591> (5719) dikaiosunhv <1343>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org