NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 1:3

1:3 euloghtov <2128> o <3588> yeov <2316> kai <2532> pathr <3962> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> o <3588> euloghsav <2127> (5660) hmav <2248> en <1722> pash <3956> eulogia <2129> pneumatikh <4152> en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032> en <1722> cristw <5547>

Ephesians 1:23

1:23 htiv <3748> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> autou <846> to <3588> plhrwma <4138> tou <3588> ta <3588> panta <3956> en <1722> pasin <3956> plhroumenou <4137> (5734)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org