NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 1:10

1:10 eiv <1519> oikonomian <3622> tou <3588> plhrwmatov <4138> twn <3588> kairwn <2540> anakefalaiwsasyai <346> (5664) ta <3588> panta <3956> en <1722> tw <3588> cristw <5547> ta <3588> epi <1909> toiv <3588> ouranoiv <3772> kai <2532> ta <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

Ephesians 1:22-23

1:22 kai <2532> panta <3956> upetaxen <5293> (5656) upo <5259> touv <3588> podav <4228> autou <846> kai <2532> auton <846> edwken <1325> (5656) kefalhn <2776> uper <5228> panta <3956> th <3588> ekklhsia <1577>

1:23 htiv <3748> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> autou <846> to <3588> plhrwma <4138> tou <3588> ta <3588> panta <3956> en <1722> pasin <3956> plhroumenou <4137> (5734)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org