NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 26:13-14

26:13 hmerav <2250> meshv <3319> kata <2596> thn <3588> odon <3598> eidon <1492> (5627) basileu <935> ouranoyen <3771> uper <5228> thn <3588> lamprothta <2987> tou <3588> hliou <2246> perilamqan <4034> (5660) me <3165> fwv <5457> kai <2532> touv <3588> sun <4862> emoi <1698> poreuomenouv <4198> (5740)

26:14 pantwn <3956> te <5037> katapesontwn <2667> (5631) hmwn <2257> eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> hkousa <191> (5656) fwnhn <5456> legousan <3004> (5723) prov <4314> me <3165> th <3588> ebraidi <1446> dialektw <1258> saoul <4549> saoul <4549> ti <5101> me <3165> diwkeiv <1377> (5719) sklhron <4642> soi <4671> prov <4314> kentra <2759> laktizein <2979> (5721)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org