NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 13:36-37

13:36 dauid <1138> men <3303> gar <1063> idia <2398> genea <1074> uphrethsav <5256> (5660) th <3588> tou <3588> yeou <2316> boulh <1012> ekoimhyh <2837> (5681) kai <2532> proseteyh <4369> (5681) prov <4314> touv <3588> paterav <3962> autou <846> kai <2532> eiden <1492> (5627) diafyoran <1312>

13:37 on <3739> de <1161> o <3588> yeov <2316> hgeiren <1453> (5656) ouk <3756> eiden <1492> (5627) diafyoran <1312>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org