NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Timothy 2:16-18

2:16 tav <3588> de <1161> bebhlouv <952> kenofwniav <2757> periistaso <4026> (5732) epi <1909> pleion <4119> gar <1063> prokoqousin <4298> (5692) asebeiav <763>

2:17 kai <2532> o <3588> logov <3056> autwn <846> wv <5613> gaggraina <1044> nomhn <3542> exei <2192> (5692) wn <3739> estin <1510> (5748) umenaiov <5211> kai <2532> filhtov <5372>

2:18 oitinev <3748> peri <4012> thn <3588> alhyeian <225> hstochsan <795> (5656) legontev <3004> (5723) anastasin <386> hdh <2235> gegonenai <1096> (5755) kai <2532> anatrepousin <396> (5719) thn <3588> tinwn <5100> pistin <4102>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org