NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Peter 2:1

2:1 egenonto <1096> (5633) de <1161> kai <2532> qeudoprofhtai <5578> en <1722> tw <3588> law <2992> wv <5613> kai <2532> en <1722> umin <5213> esontai <1510> (5704) qeudodidaskaloi <5572> oitinev <3748> pareisaxousin <3919> (5692) aireseiv <139> apwleiav <684> kai <2532> ton <3588> agorasanta <59> (5660) autouv <846> despothn <1203> arnoumenoi <720> (5740) epagontev <1863> (5723) eautoiv <1438> tacinhn <5031> apwleian <684>

2 Peter 2:18-19

2:18 uperogka <5246> gar <1063> mataiothtov <3153> fyeggomenoi <5350> (5726) deleazousin <1185> (5719) en <1722> epiyumiaiv <1939> sarkov <4561> aselgeiaiv <766> touv <3588> oligwv <3641> apofeugontav <668> (5723) touv <3588> en <1722> planh <4106> anastrefomenouv <390> (5746)

2:19 eleuyerian <1657> autoiv <846> epaggellomenoi <1861> (5740) autoi <846> douloi <1401> uparcontev <5225> (5723) thv <3588> fyorav <5356> w <3739> gar <1063> tiv <5100> htthtai <2274> (5766) toutw <5129> dedoulwtai <1402> (5769)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org