NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 7:6

7:6 all <235> o <3588> parakalwn <3870> (5723) touv <3588> tapeinouv <5011> parekalesen <3870> (5656) hmav <2248> o <3588> yeov <2316> en <1722> th <3588> parousia <3952> titou <5103>

2 Corinthians 7:13-14

7:13 dia <1223> touto <5124> parakeklhmeya <3870> (5769) epi <1909> de <1161> th <3588> paraklhsei <3874> hmwn <2257> perissoterwv <4056> mallon <3123> ecarhmen <5463> (5644) epi <1909> th <3588> cara <5479> titou <5103> oti <3754> anapepautai <373> (5769) to <3588> pneuma <4151> autou <846> apo <575> pantwn <3956> umwn <5216>

7:14 oti <3754> ei <1487> ti <5100> autw <846> uper <5228> umwn <5216> kekauchmai <2744> (5766) ou <3756> kathscunyhn <2617> (5681) all <235> wv <5613> panta <3956> en <1722> alhyeia <225> elalhsamen <2980> (5656) umin <5213> outwv <3779> kai <2532> h <3588> kauchsiv <2746> hmwn <2257> epi <1909> titou <5103> alhyeia <225> egenhyh <1096> (5675)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org