NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 2:9-10

2:9 mnhmoneuete <3421> (5719) gar <1063> adelfoi <80> ton <3588> kopon <2873> hmwn <2257> kai <2532> ton <3588> mocyon <3449> nuktov <3571> kai <2532> hmerav <2250> ergazomenoi <2038> (5740) prov <4314> to <3588> mh <3361> epibarhsai <1912> (5658) tina <5100> umwn <5216> ekhruxamen <2784> (5656) eiv <1519> umav <5209> to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> yeou <2316>

2:10 umeiv <5210> marturev <3144> kai <2532> o <3588> yeov <2316> wv <5613> osiwv <3743> kai <2532> dikaiwv <1346> kai <2532> amemptwv <274> umin <5213> toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723) egenhyhmen <1096> (5675)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org