NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 4:7

4:7 tiv <5101> gar <1063> se <4571> diakrinei <1252> (5719) ti <5101> de <1161> eceiv <2192> (5719) o <3739> ouk <3756> elabev <2983> (5627) ei <1487> de <1161> kai <2532> elabev <2983> (5627) ti <5101> kaucasai <2744> (5736) wv <5613> mh <3361> labwn <2983> (5631)

1 Corinthians 5:3

5:3 egw <1473> men <3303> gar <1063> apwn <548> (5752) tw <3588> swmati <4983> parwn <3918> (5752) de <1161> tw <3588> pneumati <4151> hdh <2235> kekrika <2919> (5758) wv <5613> parwn <3918> (5752) ton <3588> outwv <3779> touto <5124> katergasamenon <2716> (5666)

1 Corinthians 7:29-30

7:29 touto <5124> de <1161> fhmi <5346> (5748) adelfoi <80> o <3588> kairov <2540> sunestalmenov <4958> (5772) estin <1510> (5748) to <3588> loipon <3063> ina <2443> kai <2532> oi <3588> econtev <2192> (5723) gunaikav <1135> wv <5613> mh <3361> econtev <2192> (5723) wsin <1510> (5753)

7:30 kai <2532> oi <3588> klaiontev <2799> (5723) wv <5613> mh <3361> klaiontev <2799> (5723) kai <2532> oi <3588> cairontev <5463> (5723) wv <5613> mh <3361> cairontev <5463> (5723) kai <2532> oi <3588> agorazontev <59> (5723) wv <5613> mh <3361> katecontev <2722> (5723)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org