NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 98

98:1 <06944> wsdq <02220> ewrzw <03225> wnymy <0> wl <03467> heyswh <06213> hve <06381> twalpn <03588> yk <02319> sdx <07892> rys <03068> hwhyl <07891> wrys <04210> rwmzm (98:1)

98:2 <06666> wtqdu <01540> hlg <01471> Mywgh <05869> ynyel <03444> wtewsy <03068> hwhy <03045> eydwh (98:2)

98:3 <0430> wnyhla <03444> tewsy <0853> ta <0776> Ura <0657> yopa <03605> lk <07200> war <03478> larvy <01004> tybl <0530> wtnwmaw <02617> wdox <02142> rkz (98:3)

98:4 <02167> wrmzw <07442> wnnrw <06476> wxup <0776> Urah <03605> lk <03068> hwhyl <07321> weyrh (98:4)

98:5 <02172> hrmz <06963> lwqw <03658> rwnkb <03658> rwnkb <03068> hwhyl <02167> wrmz (98:5)

98:6 <03068> hwhy <04428> Klmh <06440> ynpl <07321> weyrh <07782> rpws <06963> lwqw <02689> twruuxb (98:6)

98:7 <0> hb <03427> ybsyw <08398> lbt <04393> walmw <03220> Myh <07481> Mery (98:7)

98:8 <07442> wnnry <02022> Myrh <03162> dxy <03709> Pk <04222> waxmy <05104> twrhn (98:8)

98:9 <04339> Myrsymb <05971> Mymew <06664> qdub <08398> lbt <08199> jpsy <0776> Urah <08199> jpsl <0935> ab <03588> yk <03068> hwhy <06440> ynpl (98:9)

98:1 (97:1) qalmov tw dauid asate tw kuriw asma kainon oti yaumasta epoihsen kuriov eswsen autw h dexia autou kai o braciwn o agiov autou

98:2 (97:2) egnwrisen kuriov to swthrion autou enantion twn eynwn apekaluqen thn dikaiosunhn autou

98:3 (97:3) emnhsyh tou eleouv autou tw iakwb kai thv alhyeiav autou tw oikw israhl eidosan panta ta perata thv ghv to swthrion tou yeou hmwn

98:4 (97:4) alalaxate tw yew pasa h gh asate kai agalliasye kai qalate

98:5 (97:5) qalate tw kuriw en kiyara en kiyara kai fwnh qalmou

98:6 (97:6) en salpigxin elataiv kai fwnh salpiggov keratinhv alalaxate enwpion tou basilewv kuriou

98:7 (97:7) saleuyhtw h yalassa kai to plhrwma authv h oikoumenh kai oi katoikountev en auth

98:8 (97:8) potamoi krothsousin ceiri epi to auto ta orh agalliasontai

98:9 (97:9) oti hkei krinai thn ghn krinei thn oikoumenhn en dikaiosunh kai laouv en euyuthtiTIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org