NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 114

114:1 <03937> zel <05971> Mem <03290> bqey <01004> tyb <04714> Myrumm <03478> larvy <03318> taub (114:1)

114:2 <04475> wytwlsmm <03478> larvy <06944> wsdql <03063> hdwhy <01961> htyh (114:2)

114:3 <0268> rwxal <05437> boy <03383> Ndryh <05127> onyw <07200> har <03220> Myh (114:3)

114:4 <06629> Nau <01121> ynbk <01389> twebg <0352> Mylyak <07540> wdqr <02022> Myrhh (114:4)

114:5 <0268> rwxal <05437> bot <03383> Ndryh <05127> ownt <03588> yk <03220> Myh <0> Kl <04100> hm (114:5)

114:6 <06629> Nau <01121> ynbk <01389> twebg <0352> Mylyak <07540> wdqrt <02022> Myrhh (114:6)

114:7 <03290> bqey <0433> hwla <06440> ynplm <0776> Ura <02342> ylwx <0113> Nwda <06440> ynplm (114:7)

114:8 <04325> Mym <04599> wnyeml <02496> symlx <04325> Mym <098> Mga <06697> rwuh <02015> ykphh (114:8)

114:1 (113:1) allhlouia en exodw israhl ex aiguptou oikou iakwb ek laou barbarou

114:2 (113:2) egenhyh ioudaia agiasma autou israhl exousia autou

114:3 (113:3) h yalassa eiden kai efugen o iordanhv estrafh eiv ta opisw

114:4 (113:4) ta orh eskirthsan wsei krioi kai oi bounoi wv arnia probatwn

114:5 (113:5) ti soi estin yalassa oti efugev kai soi iordanh oti anecwrhsav eiv ta opisw

114:6 (113:6) ta orh oti eskirthsate wsei krioi kai oi bounoi wv arnia probatwn

114:7 (113:7) apo proswpou kuriou esaleuyh h gh apo proswpou tou yeou iakwb

114:8 (113:8) tou streqantov thn petran eiv limnav udatwn kai thn akrotomon eiv phgav udatwnTIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org