NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 9:10-13

9:10 kai <2532> egeneto <1096> (5633) autou <846> anakeimenou <345> (5740) en <1722> th <3588> oikia <3614> kai <2532> idou <2400> (5628) polloi <4183> telwnai <5057> kai <2532> amartwloi <268> elyontev <2064> (5631) sunanekeinto <4873> (5711) tw <3588> ihsou <2424> kai <2532> toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846>

9:11 kai <2532> idontev <1492> (5631) oi <3588> farisaioi <5330> elegon <3004> (5707) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> dia <1223> ti <5101> meta <3326> twn <3588> telwnwn <5057> kai <2532> amartwlwn <268> esyiei <2068> (5719) o <3588> didaskalov <1320> umwn <5216>

9:12 o <3588> de <1161> akousav <191> (5660) eipen <2036> (5627) ou <3756> creian <5532> ecousin <2192> (5719) oi <3588> iscuontev <2480> (5723) iatrou <2395> all <235> oi <3588> kakwv <2560> econtev <2192> (5723)

9:13 poreuyentev <4198> (5679) de <1161> mayete <3129> (5628) ti <5101> estin <1510> (5748) eleov <1656> yelw <2309> (5719) kai <2532> ou <3756> yusian <2378> ou <3756> gar <1063> hlyon <2064> (5627) kalesai <2564> (5658) dikaiouv <1342> alla <235> amartwlouv <268>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org