NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 8:33-59

8:33 apekriyhsan <611> (5662) prov <4314> auton <846> sperma <4690> abraam <11> esmen <1510> (5748) kai <2532> oudeni <3762> dedouleukamen <1398> (5758) pwpote <4455> pwv <4459> su <4771> legeiv <3004> (5719) oti <3754> eleuyeroi <1658> genhsesye <1096> (5695)

8:34 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> pav <3956> o <3588> poiwn <4160> (5723) thn <3588> amartian <266> doulov <1401> estin <1510> (5748) [thv <3588> amartiav] <266>

8:35 o <3588> de <1161> doulov <1401> ou <3756> menei <3306> (5719) en <1722> th <3588> oikia <3614> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> o <3588> uiov <5207> menei <3306> (5719) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

8:36 ean <1437> oun <3767> o <3588> uiov <5207> umav <5209> eleuyerwsh <1659> (5661) ontwv <3689> eleuyeroi <1658> esesye <1510> (5704)

8:37 oida <1492> (5758) oti <3754> sperma <4690> abraam <11> este <1510> (5748) alla <235> zhteite <2212> (5719) me <3165> apokteinai <615> (5658) oti <3754> o <3588> logov <3056> o <3588> emov <1699> ou <3756> cwrei <5562> (5719) en <1722> umin <5213>

8:38 a <3739> egw <1473> ewraka <3708> (5758) para <3844> tw <3588> patri <3962> lalw <2980> (5719) kai <2532> umeiv <5210> oun <3767> a <3739> hkousate <191> (5656) para <3844> tou <3588> patrov <3962> poieite <4160> (5719)

8:39 apekriyhsan <611> (5662) kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> o <3588> pathr <3962> hmwn <2257> abraam <11> estin <1510> (5748) legei <3004> (5719) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> ei <1487> tekna <5043> tou <3588> abraam <11> este <1510> (5748) ta <3588> erga <2041> tou <3588> abraam <11> poieite <4160> (5720)

8:40 nun <3568> de <1161> zhteite <2212> (5719) me <3165> apokteinai <615> (5658) anyrwpon <444> ov <3739> thn <3588> alhyeian <225> umin <5213> lelalhka <2980> (5758) hn <3739> hkousa <191> (5656) para <3844> tou <3588> yeou <2316> touto <5124> abraam <11> ouk <3756> epoihsen <4160> (5656)

8:41 umeiv <5210> poieite <4160> (5719) ta <3588> erga <2041> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216> eipan <3004> (5627) autw <846> hmeiv <2249> ek <1537> porneiav <4202> ouk <3756> egennhyhmen <1080> (5681) ena <1520> patera <3962> ecomen <2192> (5719) ton <3588> yeon <2316>

8:42 eipen <2036> (5627) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> ei <1487> o <3588> yeov <2316> pathr <3962> umwn <5216> hn <1510> (5713) hgapate <25> (5707) an <302> eme <1691> egw <1473> gar <1063> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> exhlyon <1831> (5627) kai <2532> hkw <2240> (5719) oude <3761> gar <1063> ap <575> emautou <1683> elhluya <2064> (5754) all <235> ekeinov <1565> me <3165> apesteilen <649> (5656)

8:43 dia <1223> ti <5101> thn <3588> lalian <2981> thn <3588> emhn <1699> ou <3756> ginwskete <1097> (5719) oti <3754> ou <3756> dunasye <1410> (5736) akouein <191> (5721) ton <3588> logon <3056> ton <3588> emon <1699>

8:44 umeiv <5210> ek <1537> tou <3588> patrov <3962> tou <3588> diabolou <1228> este <1510> (5748) kai <2532> tav <3588> epiyumiav <1939> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216> yelete <2309> (5719) poiein <4160> (5721) ekeinov <1565> anyrwpoktonov <443> hn <1510> (5713) ap <575> archv <746> kai <2532> en <1722> th <3588> alhyeia <225> ouk <3756> esthken <2476> (5707) <2476> (5758) oti <3754> ouk <3756> estin <1510> (5748) alhyeia <225> en <1722> autw <846> otan <3752> lalh <2980> (5725) to <3588> qeudov <5579> ek <1537> twn <3588> idiwn <2398> lalei <2980> (5719) oti <3754> qeusthv <5583> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> pathr <3962> autou <846>

8:45 egw <1473> de <1161> oti <3754> thn <3588> alhyeian <225> legw <3004> (5719) ou <3756> pisteuete <4100> (5719) moi <3427>

8:46 tiv <5101> ex <1537> umwn <5216> elegcei <1651> (5719) me <3165> peri <4012> amartiav <266> ei <1487> alhyeian <225> legw <3004> (5719) dia <1223> ti <5101> umeiv <5210> ou <3756> pisteuete <4100> (5719) moi <3427>

8:47 o <3588> wn <1510> (5752) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> ta <3588> rhmata <4487> tou <3588> yeou <2316> akouei <191> (5719) dia <1223> touto <5124> umeiv <5210> ouk <3756> akouete <191> (5719) oti <3754> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> ouk <3756> este <1510> (5748)

8:48 apekriyhsan <611> (5662) oi <3588> ioudaioi <2453> kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> ou <3756> kalwv <2573> legomen <3004> (5719) hmeiv <2249> oti <3754> samarithv <4541> ei <1510> (5748) su <4771> kai <2532> daimonion <1140> eceiv <2192> (5719)

8:49 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> egw <1473> daimonion <1140> ouk <3756> ecw <2192> (5719) alla <235> timw <5091> (5719) ton <3588> patera <3962> mou <3450> kai <2532> umeiv <5210> atimazete <818> (5719) me <3165>

8:50 egw <1473> de <1161> ou <3756> zhtw <2212> (5719) thn <3588> doxan <1391> mou <3450> estin <1510> (5748) o <3588> zhtwn <2212> (5723) kai <2532> krinwn <2919> (5723)

8:51 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> tiv <5100> ton <3588> emon <1699> logon <3056> thrhsh <5083> (5661) yanaton <2288> ou <3756> mh <3361> yewrhsh <2334> (5661) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

8:52 eipon <2036> (5627) autw <846> oi <3588> ioudaioi <2453> nun <3568> egnwkamen <1097> (5758) oti <3754> daimonion <1140> eceiv <2192> (5719) abraam <11> apeyanen <599> (5627) kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> kai <2532> su <4771> legeiv <3004> (5719) ean <1437> tiv <5100> ton <3588> logon <3056> mou <3450> thrhsh <5083> (5661) ou <3756> mh <3361> geushtai <1089> (5667) yanatou <2288> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

8:53 mh <3361> su <4771> meizwn <3187> ei <1510> (5748) tou <3588> patrov <3962> hmwn <2257> abraam <11> ostiv <3748> apeyanen <599> (5627) kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> apeyanon <599> (5627) tina <5101> seauton <4572> poieiv <4160> (5719)

8:54 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> ean <1437> egw <1473> doxasw <1392> (5661) emauton <1683> h <3588> doxa <1391> mou <3450> ouden <3762> estin <1510> (5748) estin <1510> (5748) o <3588> pathr <3962> mou <3450> o <3588> doxazwn <1392> (5723) me <3165> on <3739> umeiv <5210> legete <3004> (5719) oti <3754> yeov <2316> umwn <5216> estin <1510> (5748)

8:55 kai <2532> ouk <3756> egnwkate <1097> (5758) auton <846> egw <1473> de <1161> oida <1492> (5758) auton <846> kan <2579> eipw <2036> (5632) oti <3754> ouk <3756> oida <1492> (5758) auton <846> esomai <1510> (5704) omoiov <3664> umin <5213> qeusthv <5583> alla <235> oida <1492> (5758) auton <846> kai <2532> ton <3588> logon <3056> autou <846> thrw <5083> (5719)

8:56 abraam <11> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> hgalliasato <21> (5662) ina <2443> idh <1492> (5632) thn <3588> hmeran <2250> thn <3588> emhn <1699> kai <2532> eiden <1492> (5627) kai <2532> ecarh <5463> (5644)

8:57 eipon <2036> (5627) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> prov <4314> auton <846> penthkonta <4004> eth <2094> oupw <3768> eceiv <2192> (5719) kai <2532> abraam <11> ewrakav <3708> (5758)

8:58 eipen <2036> (5627) autoiv <846> ihsouv <2424> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> prin <4250> abraam <11> genesyai <1096> (5635) egw <1473> eimi <1510> (5748)

8:59 hran <142> (5656) oun <3767> liyouv <3037> ina <2443> balwsin <906> (5632) ep <1909> auton <846> ihsouv <2424> de <1161> ekrubh <2928> (5648) kai <2532> exhlyen <1831> (5627) ek <1537> tou <3588> ierou <2411>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org