NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 8:29-30

8:29 oti <3754> ouv <3739> proegnw <4267> (5656) kai <2532> prowrisen <4309> (5656) summorfouv <4832> thv <3588> eikonov <1504> tou <3588> uiou <5207> autou <846> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) auton <846> prwtotokon <4416> en <1722> polloiv <4183> adelfoiv <80>

8:30 ouv <3739> de <1161> prowrisen <4309> (5656) toutouv <5128> kai <2532> ekalesen <2564> (5656) kai <2532> ouv <3739> ekalesen <2564> (5656) toutouv <5128> kai <2532> edikaiwsen <1344> (5656) ouv <3739> de <1161> edikaiwsen <1344> (5656) toutouv <5128> kai <2532> edoxasen <1392> (5656)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org