NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 19:31-32

19:31 oi <3588> oun <3767> ioudaioi <2453> epei <1893> paraskeuh <3904> hn <1510> (5713) ina <2443> mh <3361> meinh <3306> (5661) epi <1909> tou <3588> staurou <4716> ta <3588> swmata <4983> en <1722> tw <3588> sabbatw <4521> hn <1510> (5713) gar <1063> megalh <3173> h <3588> hmera <2250> ekeinou <1565> tou <3588> sabbatou <4521> hrwthsan <2065> (5656) ton <3588> pilaton <4091> ina <2443> kateagwsin <2608> (5652) autwn <846> ta <3588> skelh <4628> kai <2532> arywsin <142> (5686)

19:32 hlyon <2064> (5627) oun <3767> oi <3588> stratiwtai <4757> kai <2532> tou <3588> men <3303> prwtou <4413> kateaxan <2608> (5656) ta <3588> skelh <4628> kai <2532> tou <3588> allou <243> tou <3588> sustaurwyentov <4957> (5685) autw <846>

John 19:42

19:42 ekei <1563> oun <3767> dia <1223> thn <3588> paraskeuhn <3904> twn <3588> ioudaiwn <2453> oti <3754> egguv <1451> hn <1510> (5713) to <3588> mnhmeion <3419> eyhkan <5087> (5656) ton <3588> ihsoun <2424>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org