NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Titus 1:10-11

1:10 eisin <1510> (5748) gar <1063> polloi <4183> anupotaktoi <506> mataiologoi <3151> kai <2532> frenapatai <5423> malista <3122> oi <3588> ek <1537> thv <3588> peritomhv <4061>

1:11 ouv <3739> dei <1163> (5904) epistomizein <1993> (5721) oitinev <3748> olouv <3650> oikouv <3624> anatrepousin <396> (5719) didaskontev <1321> (5723) a <3739> mh <3361> dei <1163> (5904) aiscrou <150> kerdouv <2771> carin <5484>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org