NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 8:26-27

8:26 wsautwv <5615> de <1161> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> sunantilambanetai <4878> (5736) th <3588> asyeneia <769> hmwn <2257> to <3588> gar <1063> ti <5101> proseuxwmeya <4336> (5667) kayo <2526> dei <1163> (5904) ouk <3756> oidamen <1492> (5758) alla <235> auto <846> to <3588> pneuma <4151> uperentugcanei <5241> (5719) stenagmoiv <4726> alalhtoiv <215>

8:27 o <3588> de <1161> eraunwn <2045> (5723) tav <3588> kardiav <2588> oiden <1492> (5758) ti <5101> to <3588> fronhma <5427> tou <3588> pneumatov <4151> oti <3754> kata <2596> yeon <2316> entugcanei <1793> (5719) uper <5228> agiwn <40>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org