NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 16:16

16:16 aspasasye <782> (5663) allhlouv <240> en <1722> filhmati <5370> agiw <40> aspazontai <782> (5736) umav <5209> ai <3588> ekklhsiai <1577> pasai <3956> tou <3588> cristou <5547>

Romans 16:21

16:21 aspazetai <782> (5736) umav <5209> timoyeov <5095> o <3588> sunergov <4904> [mou] <3450> kai <2532> loukiov <3066> kai <2532> iaswn <2394> kai <2532> swsipatrov <4989> oi <3588> suggeneiv <4773> mou <3450>

Romans 16:23

16:23 aspazetai <782> (5736) umav <5209> gaiov <1050> o <3588> xenov <3581> mou <3450> kai <2532> olhv <3650> thv <3588> ekklhsiav <1577> aspazetai <782> (5736) umav <5209> erastov <2037> o <3588> oikonomov <3623> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> kouartov <2890> o <3588> adelfov <80>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org