NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 11:7-9

11:7 kai <2532> otan <3752> teleswsin <5055> (5661) thn <3588> marturian <3141> autwn <846> to <3588> yhrion <2342> to <3588> anabainon <305> (5723) ek <1537> thv <3588> abussou <12> poihsei <4160> (5692) met <3326> autwn <846> polemon <4171> kai <2532> nikhsei <3528> (5692) autouv <846> kai <2532> apoktenei <615> (5692) autouv <846>

11:8 kai <2532> to <3588> ptwma <4430> autwn <846> epi <1909> thv <3588> plateiav <4113> thv <3588> polewv <4172> thv <3588> megalhv <3173> htiv <3748> kaleitai <2564> (5743) pneumatikwv <4153> sodoma <4670> kai <2532> aiguptov <125> opou <3699> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> autwn <846> estaurwyh <4717> (5681)

11:9 kai <2532> blepousin <991> (5719) ek <1537> twn <3588> lawn <2992> kai <2532> fulwn <5443> kai <2532> glwsswn <1100> kai <2532> eynwn <1484> to <3588> ptwma <4430> autwn <846> hmerav <2250> treiv <5140> kai <2532> hmisu <2255> kai <2532> ta <3588> ptwmata <4430> autwn <846> ouk <3756> afiousin <863> (5719) teyhnai <5087> (5683) eiv <1519> mnhma <3418>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org