NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:33-35

26:33 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> petrov <4074> eipen <2036> (5627) autw <846> ei <1487> pantev <3956> skandalisyhsontai <4624> (5701) en <1722> soi <4671> egw <1473> oudepote <3763> skandalisyhsomai <4624> (5701)

26:34 efh <5346> (5713) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> amhn <281> legw <3004> (5719) soi <4671> oti <3754> en <1722> tauth <3778> th <3588> nukti <3571> prin <4250> alektora <220> fwnhsai <5455> (5658) triv <5151> aparnhsh <533> (5695) me <3165>

26:35 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> petrov <4074> kan <2579> deh <1163> (5902) me <3165> sun <4862> soi <4671> apoyanein <599> (5629) ou <3756> mh <3361> se <4571> aparnhsomai <533> (5695) omoiwv <3668> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> mayhtai <3101> eipan <3004> (5627)

Matthew 26:74

26:74 tote <5119> hrxato <756> (5662) katayematizein <2653> (5721) kai <2532> omnuein <3660> (5721) oti <3754> ouk <3756> oida <1492> (5758) ton <3588> anyrwpon <444> kai <2532> euyewv <2112> alektwr <220> efwnhsen <5455> (5656)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org