NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 25:28-29

25:28 arate <142> (5657) oun <3767> ap <575> autou <846> to <3588> talanton <5007> kai <2532> dote <1325> (5628) tw <3588> econti <2192> (5723) ta <3588> deka <1176> talanta <5007>

25:29 tw <3588> gar <1063> econti <2192> (5723) panti <3956> doyhsetai <1325> (5701) kai <2532> perisseuyhsetai <4052> (5701) tou <3588> de <1161> mh <3361> econtov <2192> (5723) kai <2532> o <3739> ecei <2192> (5719) aryhsetai <142> (5701) ap <575> autou <846>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org