NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 23:25

23:25 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> kayarizete <2511> (5719) to <3588> exwyen <1855> tou <3588> pothriou <4221> kai <2532> thv <3588> paroqidov <3953> eswyen <2081> de <1161> gemousin <1073> (5719) ex <1537> arpaghv <724> kai <2532> akrasiav <192>

Matthew 23:27

23:27 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> paromoiazete <3945> (5719) tafoiv <5028> kekoniamenoiv <2867> (5772) oitinev <3748> exwyen <1855> men <3303> fainontai <5316> (5727) wraioi <5611> eswyen <2081> de <1161> gemousin <1073> (5719) ostewn <3747> nekrwn <3498> kai <2532> pashv <3956> akayarsiav <167>

Matthew 23:29

23:29 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> oikodomeite <3618> (5719) touv <3588> tafouv <5028> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> kosmeite <2885> (5719) ta <3588> mnhmeia <3419> twn <3588> dikaiwn <1342>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org