NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 15:30-31

15:30 kai <2532> proshlyon <4334> (5656) autw <846> ocloi <3793> polloi <4183> econtev <2192> (5723) mey <3326> eautwn <1438> cwlouv <5560> kullouv <2948> tuflouv <5185> kwfouv <2974> kai <2532> eterouv <2087> pollouv <4183> kai <2532> erriqan <4496> (5656) autouv <846> para <3844> touv <3588> podav <4228> autou <846> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) autouv <846>

15:31 wste <5620> ton <3588> oclon <3793> yaumasai <2296> (5658) blepontav <991> (5723) kwfouv <2974> lalountav <2980> (5723) kai <2532> cwlouv <5560> peripatountav <4043> (5723) kai <2532> tuflouv <5185> blepontav <991> (5723) kai <2532> edoxasan <1392> (5656) ton <3588> yeon <2316> israhl <2474>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org