NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 13:11-12

13:11 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) oti <3754> umin <5213> dedotai <1325> (5769) gnwnai <1097> (5629) ta <3588> musthria <3466> thv <3588> basileiav <932> twn <3588> ouranwn <3772> ekeinoiv <1565> de <1161> ou <3756> dedotai <1325> (5769)

13:12 ostiv <3748> gar <1063> ecei <2192> (5719) doyhsetai <1325> (5701) autw <846> kai <2532> perisseuyhsetai <4052> (5701) ostiv <3748> de <1161> ouk <3756> ecei <2192> (5719) kai <2532> o <3739> ecei <2192> (5719) aryhsetai <142> (5701) ap <575> autou <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org