NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 1:16-20

1:16 kai <2532> paragwn <3855> (5723) para <3844> thn <3588> yalassan <2281> thv <3588> galilaiav <1056> eiden <1492> (5627) simwna <4613> kai <2532> andrean <406> ton <3588> adelfon <80> simwnov <4613> amfiballontav <906> (5723) en <1722> th <3588> yalassh <2281> hsan <1510> (5713) gar <1063> alieiv <231>

1:17 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> deute <1205> (5773) opisw <3694> mou <3450> kai <2532> poihsw <4160> (5692) umav <5209> genesyai <1096> (5635) alieiv <231> anyrwpwn <444>

1:18 kai <2532> euyuv <2117> afentev <863> (5631) ta <3588> diktua <1350> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846>

1:19 kai <2532> probav <4260> (5631) oligon <3641> eiden <1492> (5627) iakwbon <2385> ton <3588> tou <3588> zebedaiou <2199> kai <2532> iwannhn <2491> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> autouv <846> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> katartizontav <2675> (5723) ta <3588> diktua <1350>

1:20 kai <2532> euyuv <2117> ekalesen <2564> (5656) autouv <846> kai <2532> afentev <863> (5631) ton <3588> patera <3962> autwn <846> zebedaion <2199> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> meta <3326> twn <3588> misywtwn <3411> aphlyon <565> (5627) opisw <3694> autou <846>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org