NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 13:1-2

13:1 kai <2532> ekporeuomenou <1607> (5740) autou <846> ek <1537> tou <3588> ierou <2411> legei <3004> (5719) autw <846> eiv <1520> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> didaskale <1320> ide <1492> (5657) potapoi <4217> liyoi <3037> kai <2532> potapai <4217> oikodomai <3619>

13:2 kai <2532> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> blepeiv <991> (5719) tautav <3778> tav <3588> megalav <3173> oikodomav <3619> ou <3756> mh <3361> afeyh <863> (5686) wde <5602> liyov <3037> epi <1909> liyon <3037> ov <3739> ou <3756> mh <3361> kataluyh <2647> (5686)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org